DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Průběh soutěže o návrh

 

(dle Protokolu o průběhu soutěže)

vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 29. dubna 1993 (dále jen „SŘ ČKA“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jejíž Soutěžní podmínky (dále jen „SP“) byly projednány na ustavující schůzi poroty, následně byly odsouhlaseny per rollam, byly schváleny v konečném znění Zadavatelem a byly shledány regulérními a potvrzeny Českou komorou architektů dopisem ze dne 22.06.2022 pod č. j. 443-2022/DM/Ze.

 

1) USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY

Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA dne 06.06.2022 od 9:05 do 11:30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Předklášteří. Přítomní řádní členové a  účast podepsáním prezenční listiny a projednali a posoudili znění SP a zadání soutěže a doporučili Zadavateli, po zapracování požadavků poroty na doplnění, jejich předložení České komoře architektů ke konečnému schválení. Zpracovatel SP do návrhu znění SP a zadání zapracoval požadavky porotců na doplnění a v konečné verzi rozeslal členům poroty a náhradníkům. Odsouhlasení znění SP a zadání proběhlo formou per rollam od 13.06. do 20.06.2022.

 

2) ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů se nekonalo. Zadavatel obdržel ve lhůtě stanovené v SP celkem 11 dotazů. Odpovědi na došlé dotazy byly připraveny sekretářem Soutěže formou Vysvětlení SP č. I - V. Následně byla Vysvětlení SP Zadavatelem zveřejněna způsobem dle SP.

 

3) PŘIJETÍ A PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

K datu 15.07.2022 obdržel Zadavatel celkem 36 žádostí o účast (tj. ve lhůtě stanovené v SP). K otevírání žádostí o účast byl Zadavatelem pověřen pan Radomír Pavlíček a Mgr. Jan Sedláček. Otevírání elektronických žádostí o účast pomocí elektronického nástroje se uskutečnilo v pátek 15.07.2022 od 15 hod. a bylo ukončeno 15.07.2022 v 15:10. Přezkoumání obsahových náležitostí bylo zahájeno zástupcem Zadavatele Mgr. Janem Sedláčkem dne 15.07.2022 v 16:00 hodin a pokračovalo do 25.07.2022

 

4) HODNOCENÍ PORTFOLIÍ

Zasedání soutěžní poroty za účelem hodnocení portfolií se konalo dne 26.07.2022 od 10:00 do 14:00 ve velké zasedací místnosti budovy TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí, na adrese Komenského 1109 v obci Předklášteří. Soutěžní porota provedla hodnocení předložených portfolií a navrhla Zadavateli vyzvat k podání návrhů tyto účastníky, kteří v nejvyšší míře naplnili kritérium „celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních návrhů“:

- č. 13 Pelčák a partner architekti, s.r.o.

- č. 14 ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

- č. 21 Atelier bod architekti s.r.o.

- č. 24 BY architects, spol. s r.o.

- č. 28 re:architekti studio s.r.o.

 

5) HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY

Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 20.10.2022 od 09:00 do 17:40 v zasedací místnosti Zadavatele, Komenského 1109, Předklášteří.

Porota postupovala při hodnocení předložených soutěžních návrhů podle odst. 8.1 SP a prováděla hodnocení soutěžních návrhů s důrazem na míru naplnění kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhů,

b) funkčnosti a realizovatelnosti,

c) míře naplnění požadavků soutěžního zadání,

d) hospodárnosti a udržitelnosti návrhů.

Porota rozhodla o následujícím konečném pořadí:

1. pořadí – návrh č. 5

2. pořadí – návrh č. 1

3. pořadí – návrh č. 3

4. a 5. pořadí – návrh č. 2 a návrh č. 4

Porota rozhodla tak, že 1. cena ve výši 690.000,- Kč bude udělena návrhu č. 5, že 2. cena ve výši 490.000,- Kč bude udělena návrhu č. 1 a že 3. cena ve výši 290.000,- Kč bude udělena návrhu č. 3. Konstatuje se, že částka náhrad výloh spojených s účastí v soutěži dle čl. 10.4 SP ve výši 160.000,- Kč budou přiznána návrhu č. 2 a stejná částka náhrad návrhu č. 4.

 

6) ZÁVĚR A STANOVISKO POROTY

Porota doporučila Zadavateli zahájit s účastníkem, jehož soutěžní návrh se umístil na nejvýše oceněném místě, jednací řízení bez uveřejnění podle § 65 Zákona.

Soutěžní porota nalezla a ocenila nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splnila požadavky Zadavatele obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžním zadání a vybrala účastníky, s nimiž může Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání následné zakázky.

Porota neposkytla k návrhům doporučení.

Porota dále upozornila Zadavatele na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů.

V průběhu jednání poroty nevznesl žádný řádný člen poroty návrh na revokaci jakéhokoliv hlasování.

 

SVAZKOVÉ ŠKOLSTVÍ

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017

logo

 

Spolufinacováno JMK

Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:

1) "III. ročník TyJáTr FESTu  2018"


Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ

logo ČEZ

Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

opžpkhj

Projekt "Tišnovsko-nový turistický cíl"

logologo

Odkazy

Brněnsko,z.s.

DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti

BRNĚNSKO, z.s.

https://www.destinace-brnensko.cz/

 

 

Noviny Tišnov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:166
TÝDEN:1282
CELKEM:536530

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
déšť 21 °C 14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 22/14 °C
neděle 11. 6. oblačno 21/14 °C
pondělí 12. 6. polojasno 17/7 °C

Sponzoři a partneři