DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Průběh soutěže o návrh

 

(dle Protokolu o průběhu soutěže)

vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 29. dubna 1993 (dále jen „SŘ ČKA“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jejíž Soutěžní podmínky (dále jen „SP“) byly projednány na ustavující schůzi poroty, následně byly odsouhlaseny per rollam, byly schváleny v konečném znění Zadavatelem a byly shledány regulérními a potvrzeny Českou komorou architektů dopisem ze dne 22.06.2022 pod č. j. 443-2022/DM/Ze.

 

1) USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY

Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA dne 06.06.2022 od 9:05 do 11:30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Předklášteří. Přítomní řádní členové a  účast podepsáním prezenční listiny a projednali a posoudili znění SP a zadání soutěže a doporučili Zadavateli, po zapracování požadavků poroty na doplnění, jejich předložení České komoře architektů ke konečnému schválení. Zpracovatel SP do návrhu znění SP a zadání zapracoval požadavky porotců na doplnění a v konečné verzi rozeslal členům poroty a náhradníkům. Odsouhlasení znění SP a zadání proběhlo formou per rollam od 13.06. do 20.06.2022.

 

2) ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů se nekonalo. Zadavatel obdržel ve lhůtě stanovené v SP celkem 11 dotazů. Odpovědi na došlé dotazy byly připraveny sekretářem Soutěže formou Vysvětlení SP č. I - V. Následně byla Vysvětlení SP Zadavatelem zveřejněna způsobem dle SP.

 

3) PŘIJETÍ A PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

K datu 15.07.2022 obdržel Zadavatel celkem 36 žádostí o účast (tj. ve lhůtě stanovené v SP). K otevírání žádostí o účast byl Zadavatelem pověřen pan Radomír Pavlíček a Mgr. Jan Sedláček. Otevírání elektronických žádostí o účast pomocí elektronického nástroje se uskutečnilo v pátek 15.07.2022 od 15 hod. a bylo ukončeno 15.07.2022 v 15:10. Přezkoumání obsahových náležitostí bylo zahájeno zástupcem Zadavatele Mgr. Janem Sedláčkem dne 15.07.2022 v 16:00 hodin a pokračovalo do 25.07.2022

 

4) HODNOCENÍ PORTFOLIÍ

Zasedání soutěžní poroty za účelem hodnocení portfolií se konalo dne 26.07.2022 od 10:00 do 14:00 ve velké zasedací místnosti budovy TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí, na adrese Komenského 1109 v obci Předklášteří. Soutěžní porota provedla hodnocení předložených portfolií a navrhla Zadavateli vyzvat k podání návrhů tyto účastníky, kteří v nejvyšší míře naplnili kritérium „celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních návrhů“:

- č. 13 Pelčák a partner architekti, s.r.o.

- č. 14 ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

- č. 21 Atelier bod architekti s.r.o.

- č. 24 BY architects, spol. s r.o.

- č. 28 re:architekti studio s.r.o.

 

5) HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY

Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 20.10.2022 od 09:00 do 17:40 v zasedací místnosti Zadavatele, Komenského 1109, Předklášteří.

Porota postupovala při hodnocení předložených soutěžních návrhů podle odst. 8.1 SP a prováděla hodnocení soutěžních návrhů s důrazem na míru naplnění kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhů,

b) funkčnosti a realizovatelnosti,

c) míře naplnění požadavků soutěžního zadání,

d) hospodárnosti a udržitelnosti návrhů.

Porota rozhodla o následujícím konečném pořadí:

1. pořadí – návrh č. 5

2. pořadí – návrh č. 1

3. pořadí – návrh č. 3

4. a 5. pořadí – návrh č. 2 a návrh č. 4

Porota rozhodla tak, že 1. cena ve výši 690.000,- Kč bude udělena návrhu č. 5, že 2. cena ve výši 490.000,- Kč bude udělena návrhu č. 1 a že 3. cena ve výši 290.000,- Kč bude udělena návrhu č. 3. Konstatuje se, že částka náhrad výloh spojených s účastí v soutěži dle čl. 10.4 SP ve výši 160.000,- Kč budou přiznána návrhu č. 2 a stejná částka náhrad návrhu č. 4.

 

6) ZÁVĚR A STANOVISKO POROTY

Porota doporučila Zadavateli zahájit s účastníkem, jehož soutěžní návrh se umístil na nejvýše oceněném místě, jednací řízení bez uveřejnění podle § 65 Zákona.

Soutěžní porota nalezla a ocenila nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splnila požadavky Zadavatele obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžním zadání a vybrala účastníky, s nimiž může Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění jednat o zadání následné zakázky.

Porota neposkytla k návrhům doporučení.

Porota dále upozornila Zadavatele na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů.

V průběhu jednání poroty nevznesl žádný řádný člen poroty návrh na revokaci jakéhokoliv hlasování.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. déšť 19/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 18/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 16/9 °C

Sponzoři a partneři